OpenTCM :: Acupuncture Distance Learning  
   


Login

 

 Lost Password?
 Sign Up!

Newsletter

You are currently not logged in, but you can still subscribe to our newsletter.

subscribe OpenTCM newsletter


Pediatrics

5. Congenital Megacolon: Modification on Si Ni San, ingredients includes vinegar Chai Hu, Bai Shao, Zhi Ke, Bin Liang, Chuan Lian Zi, Qing Pi, Chen Pi, Mu Xiang, Wu Yao, Gan Cao etc.
6. Local spasm: Modification on Shi Wei Wen Dan Tang, ingredients includes Ren Shen, Shu Di Huang, Suan Zao Ren, Yuan Zhi, Wu Wei Zi, Fu Ling, Fa Ban Xia, Chen Pi, Zhi Shi, Chai Hu, Tian Ma etc.
7. Digestive Ulcer: Modification on Yue Ju Wan, ingredients includes Cang Zhu, Chuan Xiong, Xiang Fu, Zhi Zi, Shen Qu, Chai Hu, Bai Shao, Zhi Ke, Gan Cao, Calcined Wa Leng Zi etc.
8. Mutism: Modification on Xiao Yao San, ingredients includes Dang Shen, Bai Zhu, Fu Ling, Dang Gui, Bai Shao, Chai Hu, Zhi Qiao, Xiang Fu, Bai Zi Ren, He Huan Hua, Chen Pi etc.

Key words: tonifying earth, restraining wood, TCM Pediatrics, application.

Writer: Yier Wang, Xiongwei Guo
TCM Department, People’s Hospital in Shaoan County, Guangdong Province (515638)

Comments:

Page created in 0.23 seconds.