Application of Tonifying Earth for Restraining Wood on TCM Pediatrics (Part II) [1]

Posted by : admin on Mar 27, 2010 - 01:45 AM
Herbal Clinical Practice / Pediatrics [2]

5. Congenital Megacolon: Modification on Si Ni San, ingredients includes vinegar Chai Hu [3], Bai Shao [4], Zhi Ke, Bin Liang, Chuan Lian Zi [5], Qing Pi [6], Chen Pi [7], Mu Xiang [8], Wu Yao [9], Gan Cao [10] etc.
6. Local spasm: Modification on Shi Wei [11] Wen Dan Tang, ingredients includes Ren Shen [12], Shu Di Huang [13], Suan Zao Ren [14], Yuan Zhi [15], Wu Wei Zi [16], Fu Ling [17], Fa Ban Xia [18], Chen Pi, Zhi Shi [19], Chai Hu, Tian Ma [20] etc.
7. Digestive Ulcer: Modification on Yue Ju Wan, ingredients includes Cang Zhu [21], Chuan Xiong [22], Xiang Fu [23], Zhi Zi [24], Shen Qu [25], Chai Hu, Bai Shao, Zhi Ke, Gan Cao, Calcined Wa Leng Zi [26] etc.
8. Mutism: Modification on Xiao Yao San, ingredients includes Dang Shen [27], Bai Zhu [28], Fu Ling, Dang Gui [29], Bai Shao, Chai Hu, Zhi Qiao, Xiang Fu, Bai Zi Ren [30], He Huan Hua, Chen Pi etc.

Key words: tonifying earth, restraining wood, TCM Pediatrics, application.

Writer: Yier Wang, Xiongwei Guo
TCM Department, People’s Hospital in Shaoan County, Guangdong Province (515638)

Comments:

Links
  [1] http://www.opentcm.com/index.php?name=News&file=article&sid=3137
  [2] http://www.opentcm.com/index.php?name=News&catid=&topic=70
  [3] http://www.opentcm.com/Article637.html
  [4] http://www.opentcm.com/Article977.html
  [5] http://www.opentcm.com/Article753.html
  [6] http://www.opentcm.com/Article745.html
  [7] http://www.opentcm.com/Article744.html
  [8] http://www.opentcm.com/Article749.html
  [9] http://www.opentcm.com/Article751.html
  [10] http://www.opentcm.com/Article953.html
  [11] http://www.opentcm.com/Article725.html
  [12] http://www.opentcm.com/Article945.html
  [13] http://www.opentcm.com/Article975.html
  [14] http://www.opentcm.com/Article922.html
  [15] http://www.opentcm.com/Article924.html
  [16] http://www.opentcm.com/Article994.html
  [17] http://www.opentcm.com/Article715.html
  [18] http://www.opentcm.com/Article816.html
  [19] http://www.opentcm.com/Article746.html
  [20] http://www.opentcm.com/Article933.html
  [21] http://www.opentcm.com/Article707.html
  [22] http://www.opentcm.com/Article790.html
  [23] http://www.opentcm.com/Article750.html
  [24] http://www.opentcm.com/Article647.html
  [25] http://www.opentcm.com/Article760.html
  [26] http://www.opentcm.com/Article832.html
  [27] http://www.opentcm.com/Article947.html
  [28] http://www.opentcm.com/Article950.html
  [29] http://www.opentcm.com/Article974.html
  [30] http://www.opentcm.com/Article923.html